• الزام کارخانجات تولید آرد استان بوشهر به رعایت درج مشخصات مربوطه متناسب با نوع مصرف برروی کیسه های آرد

   الزام کارخانجات تولید آرد استان بوشهر به رعایت درج مشخصات مربوطه متناسب با نوع مصرف برروی کیسه های آرد

   معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر گفت: کارخانجات تولید آرد موظف به رعایت درج مشخصات مربوطه بر روی کیسه های آرد تهیه شده متناسب با نوع مصرف جهت شفاف سازی و جلوگیری از تخلفات در شبکه توزیع می باشند.

   به گزارش شاتا؛ابوالقاسم محمد زاده در این باره افزود: طبق بخشنامه معاونت بازرگانی داخلی وزارت صمت ، به منظور جلوگیری از هرگونه تخلف و تسهیل در نظارت بر توزیع آرد گندم از محل کارخانجات تولیدی ؛ الزام رعایت نمودن نوع مشخصات کیسه های آرد تهیه شده متناسب با نوع مصرف برای توزیع اعلام شد.

   بر این اساس، باید آرد تولیدی از محل گندم 9000ریالی با کیسه های به رنگ زرد و چاپ عبارت خبازی، آرد تولیدی از محل گندم 18500ریالی با کیسه های آبی رنگ و چاپ عبارت مصارف صنف و صنعت و غیر نان و آرد تولیدی از محل گندم 6650ریالی کماکان در کیسه های سفید رنگ و چاپ عبارت آرد خبازی یارانه ای تهیه شود.

   معاون سازمان صنعت،معدن وتجارت استان تاکید کرد: طبق اعلام موارد مربوطه کارخانجات تولید آرد در استان بوشهرموظف می باشند نسبت به رعایت نوع کیسه های آرد همراه با مشخصات نوع مصرف مربوطه اقدام نموده و درغیر اینصورت تخلف محسوب شده وبرخورد قانونی خواهد شد.

   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: