• دریافت اعتبار5/4 میلیاردتومانی درحوزه اکتشافات معدنی

   دریافت اعتبار5/4 میلیاردتومانی درحوزه اکتشافات معدنی

   دریافت اعتبار5/4 میلیاردتومانی درحوزه اکتشافات معدنی

   امســال 3 میلیــارد و 600 میلیــون تومــان در حوزه زیرســاختهای معدنی هزینه خواهد شــد . بــه گزارش خبرگزاری صداوســیمای مرکز خراســان شمالی ، رییس ســازمان صنعت ، معدن و تجارت خراســان شمالی گفت : برای رونق اقتصــادی و اخذ اعتبار 5/4میلیارد تومانی در حوزه اکتشافات معدنی ، بانکها باید نگاهشان را به تولید تغییر دهند .

    یحیــی نیکدل همزمان با روز ملی صنعت و معدن گفت : برای رونق واحدهای تولیدی اســتان ، مجوز پرداخــت 412 میلیارد تومان تســهیلات برای واحدهای تولیدی استان دریافت شده بودکه بانکها از این رقم فقط 60میلیارد تومان را پرداختند .

   وی افزود : این تسهیلات به 120واحد از مجموع 261 واحدی که در سامانه بهینیاب نامنویســی و از سوی کارگروه رفع موانع تولید به بانکها معرفی شــده بودند پرداخت شد . رییس سازمان صنعت ، معدن و تجارت خراســان شــمالی گفت : نگاه سختگیرانه بانکها به واحدهای صنعتی در حالی اســت که به گفته بانکهــا کمتــر از 4 درصد از معوقات بانکــی ، مربوط به واحدهــای صنعتــی و معدنی اســت.

   نیکــدل همچنین از اخــذ اعتبــار 5/4 میلیارد تومانی در حوزه اکتشــافات معدنی استان خبر داد و گفت : به زودی نقشه برداریهای هوایــی آغاز خواهد شــد . وی افزود : امســال 3 میلیارد و 600 میلیون تومان هم در حوزه زیرســاختهای معدنی هزینه خواهد شد . رییس سازمان صنعت ، معدن و تجارت خراسان شــمالی همچنین از برگزاری مراسم قدردانی از صنعت و معدنکاران استان در 14 تیر خبر داد. / د.ر.

   گالری
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: