•  اینفوگرافی- اهم برنامه های وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال رونق تولید