• اصلاحات کشورهای منتخب منطقه در بهبود فضای کسب و کار (رکن تجارت فرامرزی) 2 اصلاحات کشورهای منتخب منطقه در بهبود فضای کسب و کار (رکن تجارت فرامرزی) 1 گزارش بانک جهانی در مورد شاخص سهولت کسب و کار و زیرشاخص های ایران در سال 2020